Publications

Export 8 results:
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is Di Yi  [Clear All Filters]
Journal Article
Liu, Jian, Dominik Kriegner, Lukáš Horák, Danilo Puggioni, Claudy R Serrao, Renkun Chen, Di Yi, Carlos Frontera, Vaclav Holy, Ashvin Vishwanath, James M Rondinelli, Xavier Marti, and Ramamoorthy Ramesh. "Strain-Induced Nonsymmorphic Symmetry Breaking and Removal of Dirac Semimetallic Nodal Line in an Orthoperovskite Iridate." Physical Review B 93 (2016).
Singh, Surendra, Jason T Haraldsen, Jie Xiong, Eun-Mi Choi, Ping Lu, Di Yi, Xiaodong Wen, Jian Liu, Haiyan Wang, Zhenxing Bi, Pu Yu, Michael R Fitzsimmons, Judith L MacManus-Driscoll, Ramamoorthy Ramesh, Alexander V Balatsky, Jian-Xin Zhu, and Quanxi Jia. "Induced Magnetization in La0.7Sr0.3MnO3/BiFeO3 Superlattices." Physical Review Letters 113.4 (2014).
Domingo, Neus, Laura López-Mir, Markos Paradinas, Vaclav Holy, Jakuv Železný, Di Yi, Siriyara J Suresha, Jian Liu, Claudy R Serrao, Ramamoorthy Ramesh, Carmen Ocal, Xavier Marti, and Gustau Catalan. "Giant Reversible Nanoscale Piezoresistance at Room Temperature in Sr2IrO4 Thin Films." Nanoscale 7.8 (2015) 3453-3459.
Becher, C., Morgan Trassin, Martin Lilienblum, Christopher T Nelson, Siriyara J Suresha, Di Yi, Pu Yu, Ramamoorthy Ramesh, Manfred Fiebig, and Dennis Meier. "Functional Ferroic Heterostructures with Tunable Integral Symmetry." Nature Communications 5 (2014) 4295.
Wang, Chuanshou, Xiaoxing Ke, Jianjun Wang, Renrong Liang, Zhenlin Luo, Yu Tian, Di Yi, Qintong Zhang, Jing Wang, Xiu-Feng Han, Gustaaf Van Tendeloo, Long-Qing Chen, Ce-Wen Nan, Ramamoorthy Ramesh, and Jinxing Zhang. "Ferroelastic Switching in a Layered-Perovskite Thin Film." Nature Communications 7 (2016) 10636.
Yi, Di, Jian Liu, Shang-Lin Hsu, Lipeng Zhang, Yongseong Choi, Jong-Woo Kim, Zuhuang Chen, James D Clarkson, Claudy R Serrao, Elke Arenholz, Philip J Ryan, Haixuan Xu, Robert J Birgeneau, and Ramamoorthy Ramesh. "Atomic-Scale Control of Magnetic Anisotropy via Novel Spin–Orbit Coupling Effect in La2/3Sr1/3MnO3/SrIrO3 Superlattices." Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (2016) 6397-6402.
Fina, Ignasi, Xavier Marti, Di Yi, Jian Liu, Jiun-Haw Chu, Claudy R Serrao, Siriyara J Suresha, Alexander B Shick, Jakuv Železný, T. Jungwirth, Josep Fontcuberta, and Ramamoorthy Ramesh. "Anisotropic Magnetoresistance in an Antiferromagnetic Semiconductor." Nature Communications 5 (2014) 4671.
Ravichandran, Jayakanth, Claudy R Serrao, Dmitri K Efetov, Di Yi, Yoon Seok Oh, Sang-Wook Cheong, Ramamoorthy Ramesh, and Philip Kim. "Ambipolar Transport and Magneto-Resistance Crossover in a Mott Insulator, Sr2IrO4." Journal of Physics: Condensed Matter 28 (2016) 505304.