Publications

Export 6 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Long-Qing Chen  [Clear All Filters]
Journal Article
Gao, Ya, Jia-Mian Hu, Christopher T Nelson, T. N Yang, Y. Shen, Long-Qing Chen, Ramamoorthy Ramesh, and C. W Nan. "Dynamic in situ Observation of Voltage-Driven Repeatable Magnetization Reversal at Room Temperature." Scientific Reports 6 (2016).
Liu, Zhiqi, Jianhua Liu, Michael D Biegalski, Jia-Mian Hu, Shun-Li Shang, Yanzhou Ji, Jingmin Wang, Shang-Lin Hsu, Anthony T Wong, Megan. J Cordill, Bernd Gludovatz, Cassie Marker, H. Yan, Z. X Feng, Long You, Ming-Wei Lin, T. Zac Ward, Zi-Kui Liu, Chengbao Jiang, Long-Qing Chen, Robert O Ritchie, Hans M Christen, and Ramamoorthy Ramesh. "Electrically Reversible Cracks in an Intermetallic Film Controlled by an Electric Field." Nature Communications 9 (2018).
Wang, Chuanshou, Xiaoxing Ke, Jianjun Wang, Renrong Liang, Zhenlin Luo, Yu Tian, Di Yi, Qintong Zhang, Jing Wang, Xiu-Feng Han, Gustaaf Van Tendeloo, Long-Qing Chen, Ce-Wen Nan, Ramamoorthy Ramesh, and Jinxing Zhang. "Ferroelastic Switching in a Layered-Perovskite Thin Film." Nature Communications 7 (2016) 10636.
Yadav, Ajay K, Christopher T Nelson, Shang-Lin Hsu, Zijian Hong, James D Clarkson, Christian M Schlepüetz, Anoop R Damodaran, Padraic Shafer, Elke Arenholz, Liv R Dedon, Deyang Chen, Ashvin Vishwanath, Andrew M Minor, Long-Qing Chen, James F Scott, Lane W Martin, and Ramamoorthy Ramesh. "Observation of Polar Vortices in Oxide Superlattices." Nature 530 (2016) 198-201.
Damodaran, Anoop R, James D Clarkson, Zijian Hong, Haihua Liu, Ajay K Yadav, Christopher T Nelson, Shang-Lin Hsu, Margaret R McCarter, Kyoung-Duck Park, Vasily Kravtsov, Alan Farhan, Y. Dong, Zhonghou Cai, Hua Zhou, Pablo Aguado-Puente, Pablo García-Fernández, Jorge Íñiguez, Javier Junquera, Andreas Scholl, Markus B Raschke, Long-Qing Chen, Dillon D Fong, Ramamoorthy Ramesh, and Lane W Martin. "Phase Coexistence and Electric-Field Control of Toroidal Order in Oxide Superlattices." Nature Materials 16 (2017) 1003 - 1009.
Hong, Zijian, Anoop R Damodaran, Fei Xue, Shang-Lin Hsu, Jason Britson, Ajay K Yadav, Christopher T Nelson, Jian-Jun Wang, James F Scott, Lane W Martin, Ramamoorthy Ramesh, and Long-Qing Chen. "Stability of Polar Vortex Lattice in Ferroelectric Superlattices." Nano Letters 17 (2017) 2246-2252.