Publications

Export 62 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is F  [Clear All Filters]
2016
Wang, Chuanshou, Xiaoxing Ke, Jianjun Wang, Renrong Liang, Zhenlin Luo, Yu Tian, Di Yi, Qintong Zhang, Jing Wang, Xiu-Feng Han, Gustaaf Van Tendeloo, Long-Qing Chen, Ce-Wen Nan, Ramamoorthy Ramesh, and Jinxing Zhang. "Ferroelastic Switching in a Layered-Perovskite Thin Film." Nature Communications 7 (2016) 10636.
Wang, C. W, X. Ke, J. Wang, R. Liang, Z. Luo, Y. Tian, D. Yi, Q. Zhang, J. Wang, X.-F. Han, G. Van Tendeloo, L.-Q. Chen, C.-W. Nan, Ramamoorthy Ramesh, and J. Zhang. "Ferroelastic switching in a layered-perovskite thin film." Nature Communications 7 (2016).
Ko, Changhyun, Yeonbae Lee, Yabin Chen, Joonki Suh, Deyi Fu, Aslihan Suslu, Sangwook Lee, James D Clarkson, Hwan Sung Choe, Sefaatin Tongay, Ramamoorthy Ramesh, and Junqiao Wu. "Ferroelectrically Gated Atomically Thin Transition-Metal Dichalcogenides as Nonvolatile Memory." Advanced Materials 28 (2016) 2923-2930.
Ko, C., Y. Lee, Y. H Chen, J. Suh, D. Fu, A. Suslu, S. Lee, J.D. Clarkson, H.S. Choe, S. Tongay, Ramamoorthy Ramesh, and J. Wu. "Ferroelectrically gated atomically thin transition-metal dichalcogenides as nonvolatile memory." Advanced Materials 28 (2016) 2923-2930.
Agar, J.C., S. Pandya, R. Xu, A.K. Yadav, Z. Liu, T. Angsten, S. Saremi, M. Asta, Ramamoorthy Ramesh, and L.W. Martin. "Frontiers in strain-engineered multifunctional ferroic materials." MRS Communications 6 (2016) 151-166.
Liu, Zhiqi, L. Li, Zheng Gai, James D Clarkson, Shang-Lin Hsu, Anthony T Wong, Lisha Fan, Ming-Wei Lin, Christopher M Rouleau, T. Zac Ward, Ho N Lee, Athena S Sefat, Hans M Christen, and Ramamoorthy Ramesh. "Full Electroresistance Modulation in a Mixed-Phase Metallic Alloy." Physical Review Letters 116 (2016).
Liu, Z.Q., L. Li, Z. Gai, J.D. Clarkson, S.L. Hsu, A.T. Wong, L.S. Fan, M.-W. Lin, C.M. Rouleau, T.Z. Ward, H.N. Lee, A.S. Sefat, H.M. Christen, and Ramamoorthy Ramesh. "Full Electroresistance Modulation in a Mixed-Phase Metallic Alloy." Physical Review Letters 116 (2016).

Pages